Covid19

Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup:
  1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós1.
  2. No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
    Calendari vacunal actualitzat2 (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament).
    En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.
  3. Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.

Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.

En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.