Sol·licitud d'Inscripció

  Dades Esportista

 • Dades del tutor legal

 • Dades activitat

 • El preu d'inscripció inclou la llicencia i el mallot del club (amb un suplement en funció del cost) que s'entregarà a finals de desembre.
 • La revisió mèdica d'acord amb els requeriments de la Federació Catalana de Ciclisme si és preceptiva per a la obtenció de la llicència federativa.
 • Dades de pagament

 • Autoritzacions

 • Autoritzo a assistir a l’Activitat Organitzada pel Club BTTFornells per la temporada 2018-2019; igualment em declaro coneixedor de les condicions de participació i les accepto mitjançant l’acte d’aquesta signatura. Faig extensible aquesta autorització per a les decisions quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, i sempre a l’empara de la pertinent direcció facultativa.
 • Autoritzo al Club BttFornells a realitzar reportatges de caràcter fotogràfic i audiovisual durant les activitats Extraescolars 2018-2019, podent utilitzar aquest material per la difusió de les activitats realitzades.
 • Altres

 • D’acord amb l’art. 5è de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer informàtic responsabilitat del club BttFornells, amb la finalitat de gestionar l’activitat a que s’ha inscrit el seu fill/a. Us informem també que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Junta del Club BTTFornells.
 

Verificació